pijl

Hogere grenswaarde onderzoek

Indien binnen het aandachtsgebied van een weg en/of een spoor de zogenaamde voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan het bevoegd gezag door middel van een hogere geluidbelasting (‘hogere waarde’) toestaan.

De Wet geluidhinder en Wet milieubeheer bieden woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen bescherming tegen weg- en railverkeerslawaai.

Het bouwen van geluidgevoelige bestemmingen in de buurt van een weg of spoorlijn, kan alleen na een akoestisch onderzoek. Daarbij wordt de geluidbelasting bepaald als gevolg van het verkeerslawaai en getoetst aan de wettelijke eisen.

Als blijkt dat het beschermingsniveau of de voorkeursgrenswaarde (48 dB vanwege het wegverkeerslawaai en 55 dB vanwege het railverkeerslawaai) wordt overschreden kan in sommige gevallen een hogere grenswaarde toegestaan worden. Vaak dient hierbij ook te worden voldaan aan de gestelde voorwaarden in het gemeentelijk geluidbeleid. Dit kan per gemeente verschillend zijn.

Deze verhoging is mogelijk tot een maximaal toelaatbare grenswaarde (63 dB vanwege het wegverkeerslawaai en 68 dB vanwege het railverkeerslawaai). De hoogte van deze maximaal toelaatbare waarde is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ligging van de geluidsgevoelige bestemming in binnenstedelijk of buitenstedelijk gebied.

Onder ‘begrippenlijst’ worden enkele belangrijke begrippen die bij zo’n akoestisch onderzoek horen, zoals de voorkeursgrenswaarde, de geluidzone en de geluidgevoelige bestemmingen nader omschreven.

 

RS Akoestiek kan voor het aanvragen van een hogere grenswaarde voor uw bouwplan, snel en efficiënt een akoestisch onderzoek opstellen en toetsen aan het wettelijke kader.

Contact