pijl

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nederland is een dichtbevolkt land. Steeds vaker worden woonlocaties gezocht vlakbij drukke wegen en spoorlijnen. Voor een goed en een realiseerbaar woonklimaat is dan extra aandacht nodig voor geluidsoverlast.

Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven, maar ook geluidgevoelige terreinen zoals woonwagen standplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen dienen beschermd te worden tegen weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai maar ook tegen het luchtvaartlawaai.

Bij het bouwen van de geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone van een weg en/of een spoorlijn stelt de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek verplicht. Bij een dergelijke geluidbelasting onderzoek wordt met behulp van een driedimensionaal akoestisch rekenmodel de geluidbelasting in kaart gebracht.

Het akoestisch onderzoek kan zich richten op:

  • Quickscan van een nieuwbouwplan;
  • Een hoger toelaatbaar geluidniveau op de gevel ‘hogere grenswaarde onderzoek’;
  • Wijziging van het geluidniveau als gevolg van reconstructie van de weg ‘reconstructieonderzoek’;
  • Toename van het geluid door reflecties tegen nieuwbouwplan ‘reflectieonderzoek’.

 

Deze onderwerpen worden onder tabblad ‘Akoestisch onderzoek’ nader toegelicht.

 

RS Akoestiek is een specialist in het uitvoeren van akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, met jarenlange ervaring. Samenwerking en een goede communicatie met alle betrokken partijen (u als opdrachtgever, de overheid en de uitvoerenden) is belangrijk en kan doorslaggevend zijn voor een zo goed mogelijk resultaat.

De uitdaging bestaat uit het vinden van een passende oplossing in de uiteenlopende situaties, op een passende manier, binnen de wettelijke kaders.

Bel of mail gerust geheel vrijblijvend voor nadere toelichting.

Contact