pijl

Reconstructieonderzoek

Fysieke wijziging van een weg kan gevolgen hebben voor de bebouwing rondom de betreffende weg. Het gevolg kan als positief (geluidafname) of negatief (geluidtoename) worden ervaren.

Wijzigingen aan bestaande wegen kunnen invloed hebben op het akoestische klimaat van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Volgens de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek nodig als:

  • een fysieke wijziging aan de weg optreedt;
  • als door de wijziging in de toekomst een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer valt te verwachten.

Wordt hieraan voldaan dan is er sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder en zal de geluidbelasting op de woningen getoetst moeten worden aan de grenswaarden uit die wet.

Voorbeelden van een fysieke wijziging aan een weg zijn:

  • wijziging van wegdek, profiel, breedte of hoogte van de weg;
  • wijziging van het aantal rijstroken;
  • aanleg van kruispunten;
  • aanleg van aansluitingen, op- en afritten;
  • verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens;
  • verandering snelheidsregime.

 

RS Akoestiek kan door een reconstructie-onderzoek van de bestaande en toekomstige situatie beoordelen of er bij uw plan sprake is van een reconstructie. De gevolgen hiervan zullen voor u in kaart worden gebracht.

Contact