pijl

Geluidswering gevel 

Bij nieuwbouw, verbouw en tijdelijke bouw van geluidgevoelige gebouwen vindt voor de Omgevingsvergunning toetsing van de karakteristieke geluidwering van de gevel en/of het dak plaats. De mate van de geluidsisolatie van de gevel en/of het dak moet voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde geluidweringeisen.

Als uit een akoestisch onderzoek blijkt dat op de gevels en/of het dak van een geluidgevoelig gebouw of een geluidgevoelig terrein een hogere geluidbelasting optreedt dan is een gevel geluidweringonderzoek noodzakelijk.

In een gevelweringonderzoek / geluidisolatie onderzoek dient aangetoond te worden dat de gevels en/of daken van het betreffende gebouw kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde geluidweringeisen waarmee het binnenniveau gewaarborgd wordt.

 

RS Akoestiek kan de geluidwering van uw bouwplan middels een rekenprogramma bepalen en waar nodig kunnen geluidwerende maatregelen worden geadviseerd voor het indienen van uw Omgevingsvergunning.

Contact

In art. 2.1 lid 1 van Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is opgenomen dat om een bouwwerk te (ver)bouwen een Omgevingsvergunning vereist is. De geluidwering van de gevel is een onderdeel van de Omgevingsvergunning waaraan in het Bouwbesluit 2012 eisen worden gesteld. Hiervoor dient eerst de geluidbelasting op de gevel te worden bepaald volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Nieuwbouweis geluidwering verblijfsgebied

In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied van een woon-, gezondheidszorg- en onderwijsfuncties en kinderopvang.

In de gevallen waarbij een besluit hogere waarde is vastgesteld (op basis van de Wet geluidhinder of de Tracéwet) geldt dat de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB bij weg- of spoorweglawaai. Met een minimum van 20 dB karakteristieke geluidwering.

Voor verblijfsgebieden waarin wordt geslapen (bedgebied) moet de karakteristieke geluidwering 5 dB hoger zijn dan bij een gewoon verblijfsgebied.

Verbouweis geluidwering

Voor het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk hoeft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie niet beter te zijn dan het rechtens verkregen niveau. Dit is ook van toepassing bij een functieverandering, bijvoorbeeld de transformatie van kantoor naar woningen.

Tijdelijke bouw

Bij tijdelijke bouwwerken gelden lichtere eisen; de karakteristieke geluidwering mag daar 10 dB lager zijn. Het eisenniveau is dus 10 dB lager dan bij reguliere nieuwbouw.