Geluidwering van gevels

geluidwering van gevels - gevelisolatie

Om in geluidgevoelige gebouwen een voldoende laag geluidniveau te kunnen garanderen, moeten de gevels voldoende geluidwerend zijn. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij nieuwbouw, verbouw en tijdelijke bouw – wanneer een Omgevingsvergunning vereist is – vindt een toetsing plaats.
De eisen aan de geluidwering zijn hieronder opgenomen.

RS Akoestiek kan de geluidwering van uw bouwplan bepalen en waar nodig kunnen geluidwerende maatregelen worden geadviseerd.

Eisen aan de geluidwering
In art. 2.1 lid 1 van Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is opgenomen dat om een bouwwerk te (ver)bouwen een Omgevingsvergunning vereist is. De geluidwering van de gevel is een onderdeel van de Omgevingsvergunning waaraan in het Bouwbesluit 2012 eisen worden gesteld. Hiervoor dient eerst de geluidbelasting op de gevel te worden bepaald volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Nieuwbouweis verblijfsgebied
In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied van woonfuncties, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfuncties en kinderopvang.
De geluidwering dient altijd 20 dB of meer te bedragen.

In de gevallen waarbij een besluit hogere waarden is genomen (op basis van de Wet geluidhinder of de Tracéwet) geldt de eis dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie het verschil is tussen de hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB bij weg- of spoorweglawaai, m.a.w. het geluidniveau mag in de verblijfsgebieden niet meer bedragen dan 33 dB.

Nieuwbouweis bedgebied voor kinderopvang of een gezondheidszorgfunctie
Voor verblijfsgebieden waarin wordt geslapen (bedgebieden) moet de karakteristieke geluidwering 5 dB hoger zijn dan bij een gewoon verblijfsgebied.

Verbouw
Voor het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk hoeft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie niet beter te zijn dan het rechtens verkregen niveau. Dit is ook van toepassing bij een functieverandering, bijvoorbeeld de transformatie van kantoor naar woningen.

Tijdelijke bouw
Bij tijdelijke bouwwerken gelden lichtere eisen; de karakteristieke geluidwering mag daar 10 dB lager zijn. Het eisenniveau is dus 10 dB lager dan bij reguliere nieuwbouw.

 < VorigeVolgende >