Soorten akoestische onderzoeken

soorten akoestische onderzoeken

Hogere grenswaarden
Hogere geluidgrenswaardeDe Wet geluidhinder en Wet milieubeheer bieden woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen bescherming tegen weg- en railverkeerslawaai.
Het bouwen van geluidgevoelige bestemmingen in de buurt van een weg of spoorlijn, kan alleen na een akoestisch onderzoek.
Daarbij wordt de geluidbelasting bepaald ten gevolge van het verkeerslawaai en getoetst aan de wettelijke eisen.

Als blijkt dat de basis geluidnorm wordt overschreden kan in sommige gevallen een hogere grenswaarde toegestaan worden. Op de pagina ‘Begrippenlijst’ worden enkele belangrijke begrippen die bij zo’n akoestisch onderzoek horen, zoals de voorkeursgrenswaarde, de geluidzone en de geluidgevoelige bestemmingen nader omschreven.

RS Akoestiek kan voor het aanvragen van een hogere grenswaarde voor uw bouwplan, snel en efficiënt een akoestisch onderzoek opstellen en toetsen aan het wettelijke kader.

Reconstructies
Wijzigingen aan bestaande wegen kunnen invloed hebben op het akoestische klimaat van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Volgens de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek nodig als:
a. een fysieke wijziging aan de weg optreedt;
b. als door de wijziging in de toekomst een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer valt te verwachten.Wordt hieraan voldaan dan is er sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder en zal de geluidbelasting op de woningen getoetst moeten worden aan de grenswaarden uit die wet.

Voorbeelden van een fysieke wijziging aan een weg zijn:

  • wijziging van wegdek, profiel, breedte of hoogte van de weg;
  • wijziging van het aantal rijstroken;
  • aanleg van kruispunten;
  • aanleg van aansluitingen, op- en afritten;
  • verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens;
  • verandering snelheidsregime.

RS Akoestiek kan snel beoordelen of er bij uw plan sprake is van een reconstructie. De gevolgen hiervan zullen voor u in kaart worden gebracht.

Reflecties
Bij het realiseren van nieuwbouw te midden van of rondom bestaande bebouwing kan de geluidbelasting van de bestaande bebouwing toe- of afnemen:

  • de geluidbelasting neemt toe door reflectie van het geluid tegen de nieuwe gebouwen;
  • de geluidbelasting neemt af door afscherming van het geluid door de nieuwe gebouwen.

RS Akoestiek kan de invloed van het nieuwbouwplan middels een reflectieonderzoek voor u in kaart brengen. En waar nodig kunnen bijpassende geluidwerende maatregelen geadviseerd worden.

Haalbaarheidsstudies
akoestische haalbaarheidsstudieOm in een vroeg stadium te bepalen of een bouwplan haalbaar is, hoeft geen gedetailleerd en uitgebreid onderzoek te worden uitgevoerd. Een eenvoudige akoestische haalbaarheidsstudie op basis van geluidcontouren kan een duidelijk en helder antwoord geven op de vraag of het project kostentechnisch rendabel is en het project daardoor haalbaar is.

Hetzelfde geldt wanneer bij afscherming van een bouwplan uit een aantal varianten gekozen moet worden. Zoals: kan het best een geluidwal worden aangelegd, of juist een geluidscherm? Of een combinatie van beide? Ook dan kunnen geluidcontouren snel inzicht geven voor de meest rendabele oplossing.

RS Akoestiek kan uw bouwplan en/of gewenste geluidafschermende maatregelen, snel en op een simpele wijze middels geluidcontouren beoordelen. De effecten van de verschillende varianten worden op een heldere manier aan u gepresenteerd.

 < VorigeVolgende >