Weg- en railverkeerslawaai

Weg- en railverkeerslawaaiNederland is een dichtbevolkt land. Steeds vaker worden woonlocaties gezocht vlakbij drukke wegen en spoorlijnen. Voor een goed en een realiseerbaar woonklimaat is dan extra aandacht nodig voor geluidsoverlast.

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt in zulke gevallen een akoestisch onderzoek verplicht voor het bouwen van geluidgevoelige bestemmingen.

Het akoestisch onderzoek kan zich richten op:

  • de haalbaarheid van een nieuwbouwplan;
  • een hoger toelaatbaar geluidniveau op de gevels (‘hogere grenswaarde’);
  • wijziging van het geluidniveau ten gevolge van een reconstructie van de weg
    (reconstructieonderzoek);
  • toename van het geluid door reflecties tegen nieuwbouwwoningen.

Deze onderwerpen worden op de volgende pagina nader toegelicht.

RS Akoestiek is een specialist in weg- en railverkeerslawaai, met jarenlange ervaring. Samenwerking en een goede communicatie met alle betrokken partijen (u als opdrachtgever, de overheid en de uitvoerenden) is belangrijk en kan doorslaggevend zijn voor een optimaal resultaat.

De uitdaging bestaat uit het vinden van een passende oplossing in de meest uiteenlopende situaties, op een adequate manier, binnen de wettelijke kaders.

 < VorigeVolgende >